sysPass PHP ile yazılmış web tabanlı parola yönetim uygulamasıdır ve ücretsizdir. Bilgi İşlem birimlerinin parola yönetimi konusunda becerikli bir uygulamadır. Kullanıcı yetkilendirme log takibi ve ldap entegrasyonu gibi bir çok özelliği vardır. Güvenlidir ve kullanımı oldukça basittir.

Bu rehberde sysPass uygulaması Ubuntu Server 20.04 üzerine kurulmuştur.

1. Apache, MariaDB ve PHP Kurulumu

sysPass uygulaması Apache, MariaDB ve PHP kurulum paketlerine ihtiyaç duyar. Kurulumu aşağıdaki komut ile başlatabilirsiniz.

ShellScript
apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-mysqli php-pdo php-pear php php-cgi php-cli php-common php-gd php-json php-readline php-curl php-intl php-ldap php-xml php-mbstring git -y

Tüm paketlerin kurulumu tamamlandıktan sonra php.ini dosyası üzerinde aşağıdaki düzenlemeleri yapmamız gerekmektedir.

ShellScript
nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

komutu ile php.ini dosyasını içeriğini açınız.

Ardından aşağıdaki alanları düzenleyin; 

ShellScript
post_max_size = 100M 
upload_max_filesize = 100M 
max_execution_time = 7200 
memory_limit = 512M 
date.timezone = Europe/Istanbul

düzenleme işlemini bitirdikten sonra CTRL+X+Y+Enter ile kaydedebilirsiniz değişikliklerin uygulanabilmesi için Apache servisini yeniden başlatınız.

ShellScript
systemctl restart apache2

2. Veritabanı ve Veritabanı Kullanıcısı Oluşturma

MariaDB varsayılan olarak güvenli değildir. Güvenli kurulum için aşağıdaki komutu kullanınız,

ShellScript
mysql_secure_installation

MariaDB root parolasını ayarlamak ve kurulumu güvenli hale getirmek için aşağıdaki tüm soruları örnekteki gibi cevaplayınız,

ShellScript
Enter current password for root (enter for none): 
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Change the root password? [Y/n] Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

işlem tamamlandığında MariaDB ara yüzünde oturum açınız,

ShellScript
mysql -u root -p

komutunu girdiğinizde parola soracaktır yukarıda oluşturduğunuz root parolasını giriniz. Ardından kullanıcı ve veritabanını oluşturun,

ShellScript
MariaDB [(none)]> create database syspassdb;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on syspassdb.* to syspassuser@localhost identified by "parola";

Ardından, ayrıcalıkları temizleyin ve aşağıdaki komutla MariaDB’den çıkış yapın.

ShellScript
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

3. sysPass Kurulumu

GitHub deposundan sysPass’ın son versiyonun indirebilirsiniz,

ShellScript
git clone https://github.com/nuxsmin/sysPass.git

indirme işlemi tamamlandıktan sonra sysPass dizinini Apache kök dizini içine taşıyınız,

ShellScript
mv sysPass /var/www/html/syspass

sysPass sahiplik ve diğer izinleri ayarlamak için aşağıdaki iki komutu kullanın,

ShellScript
chown -R www-data:www-data /var/www/html/syspass
ShellScript
chmod 750 /var/www/html/syspass/app/{config,backup}

sysPass çalışabilmesi için composer kurulumu gereklidir. Aşağıdaki komut ile composer kurulum dosyasını oluşturunuz.

ShellScript
nano /var/www/html/syspass/install-composer.sh

Aşağıdaki satırları ekleyiniz,

ShellScript
#!/bin/sh
 EXPECTED_SIGNATURE="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"
 php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
 ACTUAL_SIGNATURE="$(php -r "echo hash_file('sha384', 'composer-setup.php');")"
 if [ "$EXPECTED_SIGNATURE" != "$ACTUAL_SIGNATURE" ]
 then
   >&2 echo 'ERROR: Invalid installer signature'
   rm composer-setup.php
   exit 1
 fi
 php composer-setup.php --quiet
 RESULT=$?
 rm composer-setup.php
 exit $RESULT

composer.sh dosyasını Ctrl+X+Y+Enter ile kaydettikten sonra aşağıdaki komutlar ile kurulumu başlatınız.

ShellScript
cd /var/www/html/syspass/
sh install-composer.sh

Kurulum tamamlandıktan sonra gerekli olan php bağımlılıklarını çalıştırın.

ShellScript
apt install unzip
php composer.phar install --no-dev

4. Apache Host Dosyasını Düzenleme

sysPass web hizmetlerinin çalışabilmesi için Apache host dosyasını oluşturmanız gerekmektedir.

ShellScript
nano /etc/apache2/sites-available/syspass.conf

Host dosyasını kendi yapınıza göre düzenleyin,

ShellScript
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@alanadiniz.com
DocumentRoot "/var/www/html/syspass"
ServerName syspass.alanadiniz.com
<Directory "/var/www/html/syspass/">
Options MultiViews FollowSymlinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
TransferLog /var/log/apache2/syspass_access.log
ErrorLog /var/log/apache2/syspass_error.log
</VirtualHost>

a2ensite komutu ile syspass host dosyasını çalıştırın,

ShellScript
a2ensite syspass

Apache servisini yeniden başlatın,

ShellScript
systemctl restart apache2

Apahce servisinin durumunu aşağıdaki komut ile öğrenebilirsiniz.

ShellScript

 apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Fri 2023-06-02 18:22:02 +03; 12min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 38068 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
  Process: 38534 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status>
  Main PID: 38086 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 2271)
   Memory: 14.7M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─38086 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─38538 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─38539 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─38540 /usr/sbin/apache2 -k start
       ├─38541 /usr/sbin/apache2 -k start
       └─38543 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 02 18:22:02 syspass2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jun 02 18:22:02 syspass2 apachectl[38082]: AH00558: apache2: Could not reliably>
Jun 02 18:22:02 syspass2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Jun 02 18:33:54 syspass2 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Jun 02 18:33:54 syspass2 apachectl[38537]: AH00558: apache2: Could not reliably>
Jun 02 18:33:54 syspass2 systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.

5. Web Arayüzünde Erişim Sağlayın

Herhangi bir tarayıcıdan http://syspass.alanadiniz.com adresinden sysPass web ara yüzüne erişim sağlayınız. İstenilen bilgileri girdikten sonra Install ile kurulumu tamamlayınız.

syspass web kurulum

Kullanıcı adı ve parola bilgileri ile sisteme giriş yapınız.

syspass login

Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki kontrol paneli karşılaşacaksınız.

syspass login page

Daha fazlası için sysPass demo sayfasına göz atabilirsiniz.

6. SSL Kurulumu

Aşağıdaki komut ile yeni bir host dosyası oluştunuz.

ShellScript
nano /etc/apache2/sites-available/syspass-ssl.conf

Aşağıdaki örnekte satın alınmış bir SSL sertifikasının konfigürasyon dosyasıdır. Yapınıza göre satırları düzenleyiniz.

ShellScript
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin admin@alanadiniz.com
DocumentRoot "/var/www/html/syspass"
ServerName syspass.alanadiniz.com
<Directory "/var/www/html/syspass/">
Options MultiViews FollowSymlinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/sertifika/ssl.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/sertifika/priv.pem
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/sertifika/bundle.pem
TransferLog /var/log/apache2/syspass_access.log
ErrorLog /var/log/apache2/syspass_error.log
</VirtualHost>

SSL modülünü etkinleştirin,

ShellScript
a2enmod ssl

SSL host dosyasını etkinleştirin,

ShellScript
a2ensite syspass-ssl

Apache servisini yeniden yükleyin,

ShellScript
service apache2 reload

Kurulum tamamlanmıştır. Umarım bu rehber sizlere yardımcı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere…

Kaynak; Bilişim Notları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamları bizde sevmiyoruz fakat Bilişim Notları’nın devamlılığını sağlaması için
reklam gelirlerine ihtiyacı vardır.

Lütfen Adblock eklentisi üzerinden bilisimnotlari.com adresini whitelist’e ekleyiniz.